oppiminen

”Elinikäinen oppiminen on välttämätöntä tämän päivän työelämässä.” – Taidan-podcastissa Sitran Milma Arola

Taidan-podcastin sai vieraakseen Sitralta oppimisen ja kokeilemisen asiantuntijan Milma Arolan. Milmalla on monipuolista kokemusta organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisestä ja hän on työskennellyt erityisesti poikkihallinnollisten kokeilujen parissa.

Työelämän, ammattien ja toimialojen muutoksessa Milma näkee työn perustana oppimisen, jota tapahtuu läpi elämän: ”Työurien sijaan voisi jo melkein puhua oppimisurista. Elinikäinen oppiminen on, vaikka se on vähän kliseistä, mutta kyllä se on ihan välttämätöntä tämän päivän työelämässä.”

Oppiminen tapahtuu yhä enemmän yhdessä muiden ihmisten kanssa: ”Aika paljon tänä päivänä puhutaan kollektiivisesta oppimisesta ja jaetusta asiantuntijuudesta. Näen, että aika harva ala, ammatti tai tehtävä on enää sellainen, että sitä pystyykään yksin päkertämään omassa huoneessaan ja yksin miettimään. Työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä tai verkostoissa. Niin myös tieto on kollektiivisesti muodostuvaa ja se heijastuu myös oppimiseen.”

”Tehdään samaan aikaan kun suunnitellaan.”

Kokeilukulttuuri on ollut viime vuosina paljon pinnalla hallitusohjelmaa myöten. Omassa työssään Milma puhuu kokeilevasta kehittämisestä eli siitä, miten uudistamista ja kehittämistä voisi tehdä kokeilevasti: ”Se tarkoittaa käytännössä sitä, että pois siitä maailmasta, että suunnitellaan ensin joku asia viimeisen päälle ja toteutetaan sitten. Sotketaan vähän sitä suunnittelua ja tekemistä. Tehdään samaan aikaan kuin suunnitellaan. Ollaan matkan varrella valmiita muuttamaan suunnitelmaa ja tuunaamaan sitä tekemistä.”

Kokeilevan kehittämisen keskeisiä periaatteita on osallistaminen: ”Hyvin keskeistä siinä on ihmisten mukaan ottaminen, eli että sitä tehdään tavalla tai toisella osallistavasti niiden ihmisten kanssa, jota se asia koskee. Jos vaikka organisaatiota kehitetään, niin ei ainoastaan HR:ssä tai johdossa mietitä asioita, vaan otetaan henkilöstöä mukaan. Tai jos vaikka asiakaspalveluprosessia kehitetään, niin otetaan asiakkaiden ja käyttäjien ääni mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.”

Podcastin pääset kuuntelemaan tästä:

Posted by administrator, 0 comments

Onko työyhteisösi kulttuuri aikuinen ja siten myös resilientti?

Mitä on aikuinen organisaatiokulttuuri?

Aikuisessa organisaatiokulttuurissa on läsnä vahva realiteettitaju, aikuinen-aikuinen vuorovaikutussuhteet sekä vastuunotto. Näiden edellä mainittujen tekijöiden johdosta tällaisessa organisaatiokulttuurissa kyetään keskittymään hyvin perustehtävään sekä ratkomaan yhdessä työn sujuvuuden esteitä. Myös muutosvalmiudet ovat vahvoja, sillä aikuisessa organisaatiokulttuurissa työyhteisö kykenee kohtaamaan ja käsittelemään myös vaikeita työyhteisössä esiin nousseita tunteita.

Aikuisessa organisaatiokulttuurissa johtamistyö tapahtuu arvostavassa vuorovaikutussuhteessa. Vuorovaikutussuhteessa, jossa jokainen vuorovaikutustilanteen osapuoli ottaa vastuun tietämisestä, tiedon välittämisestä ja pyrkimyksestä päästä lähemmäs yhteisen ymmärryksen muodostumista. Oli kyse sitten yhteisten tavoitteiden, tuotekehitysprojektin nykytilan tai tiimin jäsenten tarpeiden ympärillä tapahtuvasta yhteisen ymmärryksen syntymisestä.

Miten aikuinen organisaatiokulttuuri syntyy?

Aikuinen organisaatiokulttuuri syntyy siitä, että jokainen työyhteisön jäsen kokee saavansa arvostusta osakseen. Arvostuksen tunnetta voi jokainen työyhteisön jäsen osaltaan synnyttää työyhteisön oman vuorovaikutustyön kautta. Esimerkiksi antamalla myönteistä palautetta työkaverille silloin kun siihen on aihetta. Tai kiittämällä silloin kun siihen on aihetta.

Aikuinen organisaatiokulttuuri vaatii myös syntyäkseen niin sanottua psykologisen turvallisuuden tunteen läsnäoloa, joka syntyy johdonmukaisesta johtamistyöstä, yhdenmukaisista työyhteisön pelisäännöistä ja riittävistä yhteisistä selviytymisen kokemuksista.

Riittäviä yhteisöllisiä selviytymiskokemuksia syntyy työyhteisöön silloin kun työyhteisössä jokainen ottaa osaltaan vastuun omaan työhön liittyvästä tiedosta, yhteistyön sujuvoittamisesta, oman osaamisen kehittämisestä sekä virheistä oppimisesta.

 

Posted by Maria-Elisa in Johtaminen, 0 comments